O nama

D.O.O. Tvrđava Golubački grad

    Prostorna kulturno-istorijska i prirodna celina Golubački grad je jedinstvena i nedeljiva funkcionalna celina prirodnih (rezervat prirode Golubački grad) i stvorenih resursa (srednjevekovna tvrđava i arheološko nalazište pored same tvrđave) i vrednosti od značaja za turizam, prostor koji zbog svojih karakteristika, vrednosti i prioritetne turističke namene je dobio poseban režim organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite. Na osnovu Zakona o turizmu Vlada Republike Srbije  je 3. juna 2011. godine proglasila ovu celinu Turističkim prostorom «Tvrđava Golubački grad».

 

 

    Osnovnu turističku atrakciju  Turističkog prostora čini nepokretno kulturno dobro – srednjovekovna tvrđava «Golubački grad».

    Ukupna površina Turističkog prostora iznosi 21,54.32 m2 i on se u celini nalazi na teritoriji opštine Golubac.

    Turističkim prostorom «Tvrđava Golubački grad» upravlja Društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj turizma «Tvrđava Golubački grad».

    Društvo ima obaveze da u istoimenom Turističkom prostoru razvija:

  • turističke atrakcije;
  • turistički proizvod;
  • turističku infrastrukturu;
  • turističku suprastrukturu;
  • marketinške i promotivne aktivnosti.

      Društvo «Tvrđava Golubački grad» d.o.o  osnovali su Vlada Republike Srbije i opština Golubac a na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o turizmu ("Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/2010), člana 104. stav 1. i 106. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/04). Sedište Društva je u Golupcu.

Misija Društva jeste upravljanje  razvojem turizma na Turističkim prostorom  Tvrđava „Golubački grad“ a posebno zaštita kulturno – istorijskog nasleđa, prirodnog bogatstva i životne sredine;

rezervisanje, zaštita i regulacija prostora, obuhvatajući prilagođavanje i redefinisanje urbanističkog okvira – prostorno planske dokumentacije, kao nephodne pretpostavke za sprovođenje predloženog koncepta razvoja turizma;

definisanje prioriteta i realizaciji projekata izgradnje neophodnih objekata javne i komunalne infrastrukture, kao i projekata infrastrukturnog opremanja lokacija rezervisanih za objekte turističke infrastrukture;

identifikacija ključnih investicionih projekata na području prostora;

promovisanje investicionih projekata i pregovorima sa potencijalnim investitorima;

izgradnja odnosa sa potencijalnim partnerima– investitorima i pružanje tehničke pomoći i podrške u postupku realizacije investicionih projekata;

razrada arhitektonskih i urbanističkih idejnih rešenja, kao i izradi tehničke dokumentacije;

izgradnja i jačanje konkurentske pozicije područja u saradnji sa lokalnim samoupravama i drugim zainteresovanim stranama  kroz jačanje preduzetničke  kulture, stvaranje kapaciteta za inovacije, jačanje kapaciteta lokalnih samouprava  i organizacija koje se bave destinacijskim menadžmentom i marketingom, kao i kroz uspostavanje  zajedničkih  inicijativa sa susednim opštinama sa teritorije Rumunije – korišćenje mogućnosti formulisanja zajedničkih projekata kojima bi se konkurisalo za dobijanje finansijskih sredstava iz Programa prekogranične saradnje Srbija – Rumunija;

saradnja sa ključnim zainteresovanim stranama u turizmu na nivou regiona, ali i na nacionalnom nivou na razvojnim projektima i marketinškim aktivnostima – Regionalna turistička organizacija „Donje  Podunavlje“,  regionalne  razvojne agencije, Dunavski centar za kompetencije, programi tehničke pomoći opštinama Donjeg Podunavlja, Turistička organizacija Srbije, ministarstvo zaduženo za poslove turizma, itd;

podizanje svesti javnosti na lokalnom i regionalnom nivou o turističkom prostoru kao prostoru koji ima mogućnost ostvarivanja održivog ekonomskog rasta kroz diversifikaciju delatnosti putem razvoja turizma.

Čime se bavimo?

       

Društvo vrši funkciju očuvanja i razvoja turističkog prostora.

     U prvoj fazi funkcionisanja u periodu od 2014-2017. godine,  Društvo preuzima aktivnu ulogu inicijatora razvoja i treba da dovede do kraja:

infrastrukturno opremanje lokacije, kao i da krene u akviziciju investitora / partnera. U tom periodu Društvo će  vršiti investitorska prava i poslove organizovanja i obavljanja stručnih poslova razvoja, planiranja, projektovanja, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, investicionog i tekućeg održavanja objekata, opreme i instalacija, opremanja i  zaštite srednjovekovne „Tvrđave Golubac“, organizovanja stručnog nadzora nad izgradnjom i postavljanjem  signalizacije, opremanja i uređenja građevinskog zemljišta komunalnom, linijskom, saobraćajnom i drugom infrastrukturom a u skladu sa važećim planskim dokumentima i Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Tvrđava Golubački grad“. Ovi poslovi obavljaće se u okviru realizacije projekta „Revitalizacija Golubačke tvrđave“ koji se finansira iz EU fondova IPA 2011 u vrednosti od 6.6 miliona Evra.

    Druga faza funkcionisanja Društva predviđena je od 2017. godine kada Društvo kroz uspostavljanje partnerstava i saradnju sa svim relevantnim zainteresovanim subjektima identifikuje investicija i razvije pojedinačne projekte, ali i jača ljudske resurse i turistički „know how” područja, i omogućava pristup fondovima i privatnom kapitalu u cilju što efikasnije realizacije planova razvoja turističkog prostora. U tom kontekstu, „Tvrđava Golubački grad, d.o.o“ zajedno sa ostalim relevantnim nacionalnim institucijama, ima zadatak da na smislen način poveže atrakcije i proizvode i tržištu predstavi ovaj turistički prostor ne samo kao novu, Evropsku, turističku destinaciju već i kao novu, atraktivnu lokaciju pogodnu za investiranje.