О нама

Д.О.О. Тврђава Голубачки град

   Просторна културно-историјска и природна целина Голубачки град је јединствена и недељива функционална целина природних (резерват природе Голубачки град) и створених ресурса (средњевековна тврђава и археолошко налазиште поред саме тврђаве) и вредности од значаја за туризам, простор који због својих карактеристика, вредности и приоритетне туристичке намене је добио посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите. На основу Закона о туризму Влада Републике Србије  је 3. јуна 2011. године прогласила ову целину Туристичким простором «Тврђава голубачки град».

 

Основну туристичку атракцију  Туристичког простора чини непокретно културно добро – средњовековна тврђава «Голубачки град».

    Укупна површина Туристичког простора износи 21,54.32 м2 и он се у целини налази на територији општине Голубац.

    Туристичким простором «Тврђава Голубачки град» управља Друштво са ограниченом одговорношћу за развој туризма «Тврђава Голубачки град».

    Друштво има обавезе да у истоименом Туристичком простору развија:

  • туристичке атракције;
  • туристички производ;
  • туристичку инфраструктуру;
  • туристичку супраструктуру;
  • маркетиншке и промотивне активности.

      Друштво «Тврђава Голубачки град» д.о.о  основали су Влада Републике Србије и општина Голубац а на основу члана 14. став 3. Закона о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/2010), члана 104. став 1. и 106. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04). Седиште Друштва је у Голупцу.

Мисија Друштва јесте управљање  развојем туризма на Туристичким простором  Тврђава „Голубачки град“ а посебно заштита културно – историјског наслеђа, природног богатства и животне средине;

резервисање, заштита и регулација простора, обухватајући прилагођавање и редефинисање урбанистичког оквира – просторно планске документације, као непходне претпоставке за спровођење предложеног концепта развоја туризма;

дефинисање приоритета и реализацији пројеката изградње неопходних објеката јавне и комуналне инфраструктуре, као и пројеката инфраструктурног опремања локација резервисаних за објекте туристичке инфраструктуре;

идентификација кључних инвестиционих пројеката на подручју простора;

промовисање инвестиционих пројеката и преговорима са потенцијалним инвеститорима;

изградња односа са потенцијалним партнерима– инвеститорима и пружање техничке помоћи и подршке у поступку реализације инвестиционих пројеката;

разрада архитектонских и урбанистичких идејних решења, као и изради техничке документације;

изградња и јачање конкурентске позиције подручја у сарадњи са локалним самоуправама и другим заинтересованим странама  кроз јачање предузетничке  културе, стварање капацитета за иновације, јачање капацитета локалних самоуправа  и организација које се баве дестинацијским менаџментом и маркетингом, као и кроз успоставање  заједничких  

иницијатива са суседним општинама са територије Румуније – коришћење могућности формулисања заједничких пројеката којима би се конкурисало за добијање финансијских средстава из Програма прекограничне сарадње Србија – Румунија;

сарадња са кључним заинтересованим странама у туризму на нивоу региона, али и на националном нивоу на развојним пројектима и маркетиншким активностима – Регионална туристичка организација „Доње  Подунавље“,  регионалне  развојне агенције, Дунавски центар за компетенције, програми техничке помоћи општинама Доњег Подунавља, Туристичка организација Србије, министарство задужено за послове туризма, итд;

подизање свести јавности на локалном и регионалном нивоy о туристичком простору као простору који има могућност остваривања одрживог економског раста кроз диверсификацију делатности путем развоја туризма.

Чиме се бавимо?

        Друштво врши функцију очувања и развоја туристичког простора.

     У првој фази функционисања у периоду од 2014-2017. године,  Друштво преузима активну улогу иницијатора развоја и треба да доведе до краја:

инфраструктурно опремање локације, као и да крене у аквизицију инвеститора / партнера. У том периоду Друштво ће  вршити инвеститорска права и послове организовања и обављања стручних послова развоја, планирања, пројектовања, изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације, инвестиционог и текућег одржавања објеката, опреме и инсталација, опремања и  заштите средњовековне „Тврђаве Голубац“, организовања стручног надзора над изградњом и постављањем  сигнализације, опремања и уређења грађевинског земљишта комуналном, линијском, саобраћајном и другом инфраструктуром а у складу са важећим планским документима и Одлуком о проглашењу туристичког простора „Тврђава Голубачки град“. Ови послови обављаће се у оквиру реализације пројекта „Ревитализација Голубачке тврђаве“ који се финансира из ЕУ фондова ИПА 2011 у вредности од 6.6 милиона Евра.

    Друга фаза функционисања Друштва предвиђена је од 2017. године када Друштво кроз успостављање партнерстава и сарадњу са свим релевантним заинтересованим субјектима идентификује инвестиција и развије појединачне пројекте, али и јача људске ресурсе и туристички „know how” подручја, и омогућава приступ фондовима и приватном капиталу у циљу што ефикасније реализације планова развоја туристичког простора. У том контексту, „Тврђава Голубачки град, д.о.о“ заједно са осталим релевантним националним институцијама, има задатак да на смислен начин повеже атракције и производе и тржишту представи овај туристички простор не само као нову, Eвропску, туристичку дестинацију већ и као нову, атрактивну локацију погодну за инвестирање.